fbpx

Big-Flash -hanke

Kannattavaa vastuullisuutta - vastuullisuus yrityksen voimavaraksi

“Käännä kestävä ajattelu yrityksesi eduksi” on yliopettaja Erkki Räsäsen neuvo yrityksille, jotka pohtivat vihreän siirtymän vaikutuksia liiketoimintaansa.  Hän suunnittelee parhaillaan arviointimenetelmää Big-Flash -hankkeessa toteutettavien projektien arviointiin.

Kestävän kehityksen edistäminen ei ole pelkästään viherajattelua, vaikka sen keskeinen tavoite onkin ympäristön kantokyvyn vahvistaminen vesi- ja hiilijalanjälkeä pienentämällä. Yritysvastuuta tarkastellaan perinteisesti kolmen näkökulman kautta, jossa vastuu jaetaan ympäristövastuuseen sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen.    

Yritysvastuun kolme pilaria ovat taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu

Erkki Räsänen, Yliopettaja
Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Sosiaalinen vastuu sisältää yrityksen henkilöstön työterveydestä ja –turvallisuudesta huolehtimisen, henkilöstön tasa-arvoisen kohtelemisen ja heidän ammattitaitonsa ylläpitämisen. Sosiaaliseen vastuun arviointiin kuuluu myöskin alihankkijoiden käytänteet esimerkiksi ihmisoikeuksien toteuttamisessa.   

Suomalaiset yritykset hoitavat tavallisesti sosiaalisen vastuunsa erinomaisesti, mutta tuotantoketjussa saattaa olla toimijoita, joiden kohdalla siihen on kiinnitettävä huomiota. Jos yritys ei noudata eettisiä periaatteita, on toiminta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla kestämätöntä ja sen tuottamaa mainehaittaa on vaikea korjata.  

Ympäristövastuullisuus sisältää energiankäytön, jätehuollon järjestämisen, tuotannossa käytettävät materiaalit, logistiikan sekä yrityksen tuottamat päästöt. Kaikki merkityksellisiä tekijöitä, kun pyritään ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen.   

Vastuullisessa taloudenhoidossa keskeistä on yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä ja vakaudesta huolehtiminen. Muita taloudellisen vastuullisuuden osa-alueita ovat muun muassa hankintakäytänteiden arviointi ja korruption torjunta.   

Vastuullisuus on yritykselle kilpailuetu

Big-Flash –hankkeen tavoitteena on yritysten digitalisaation edistäminen järjestämällä koulutusta ja tarjoamalla yrityksille mahdollisuuksia uusien teknologioiden kokeilemiseen. Kokeiluiden vaikutusta yritysten toimintaan arvioidaan mittaristolla, joka tukee resurssien ja energian käytön minimointia.  

Tällaista kaikille yrityksille soveltuvaa mittarivalikoimaa Erkki Räsänen kehittää osana Big-Flash -hanketta. Näistä mittareista yritys voi valita oman toimintansa kehittämisen kannalta keskeisimmät mittarit.   Asiantuntija: Erkki Räsänen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja: Laila Bröcker, Vantaan elinkeinopalvelut

Cookie Consent with Real Cookie Banner